فلسطيني کوچنيانو څنګه د لومړي ځل له پاره ډبرې راواخيستې او پاڅون يې پيل کړ

255

فلسطيني کوچنيانو څنګه د لومړي ځل له پاره ډبرې راواخيستې او پاڅون يې پيل کړ