د اتومي وسلې تاريخ او د ځواک اندازه په يوه دقيقه کې (ويډيو)

697

اتوم لومړی چا جوړ کړی او وروسته نورو کومو هېوادونو جوړ کړی؟

لومړی وار اتومي وسله چېرته وکارول شوه؟ تلفات يې څومره وو؟

کوم هېوادونه څومره اتومي وسلې لري؟

دې ته ورته نورې پوښتنې مو په دغه يوه دقيقه ويډيو کې ځوابېږي.