حامدکرزي: د پاکستان په نني غونډه کې ګډون نه کوم

افغانستان

حامدکرزي: د پاکستان په نني غونډه کې ګډون نه کوم

322

ښاغلی حامدکرزي د هغو ٣٠افغان شخصيتونو له ډلي و، چې دغې غونډې ته وربلل شوی وو.

بيګا ناوخته د ښاغلي کرزي دفتر رسنيو ته په جواب کې ويلي چې پخواني ولسمشر کرزی دريځ لري، چې په پاکستاني غونډه کې د ناوخته خبريدو اونه تياري له امله ګډون نکوي.
دا لامعلومه نه ده چې له وربلل شويو شخصيتونه نه به څو تنه په دې غونډه کې ګډړن وکړي.
تراوسه يوازي ښاغلی خکمتيار د حرب اسلامي د يووفدپه مشري دې غونډي ته د تللو اعلانکړی او ويل کيږي چې دا وخت اسلام ابادکې دی.اعلان