د پاکستان د ملي احتسابNAB د ادارې د مشر جنسي اړيکه رسوا شوه

سيمه او نړۍ

د پاکستان د ملي احتسابNAB د ادارې د مشر جنسي اړيکه رسوا شوه

277

د پاکستان د ملي احتساب NAB د اداري د مشر قاضي جاويد اقبال داسې يوه ويډيو ليک شوې، چې ښاغلي جاويد اقبال له يوې ځوانې ميرمنې سره ناوړه خوځښتونه کوي، له هغې خوله اخلي او د اندامونو ستاينه يې کوي.

بياهغې ته وايې چې دايره کړې دعوه کې به يې مرسته کوي.اعلان