د ګوریلاو خپل خپلوان چې مړه شي، نو هغوئ څه کوي؟

پام وړ

د ګوریلاو خپل خپلوان چې مړه شي، نو هغوئ څه کوي؟

1118

که په انسانانو کې خپل خپلوان وفات شي نو انسان د هغه پر مرګ ویر او ساندې کوي، خو په ګوریلاو ساینس پوهانو تحقیق کړئ او داسې څه کشف کړي چې ستاسو عقل به هم ورته حق حیران شي.

د افریقايي هیواد کانګو په رونډا په ځنګلونو کې ساینس پوهانو هغه ګوریلاوې تجربه کړي چې خپلوان يئ مړه دي، دغو ګوریلاو هم داسې ساندې او ویر کاوه لکه د انسانان يئ چې په خپلو مړو کوي.

دغه راپور کې ساینس پوهان وايي موږ یو داسې صحنه ولیدله چې یو ګوریلا مړ شوي وه د هغه شاوخو ټول خپل خپلوان راټول شوي وه ساندې او ویر کاوه یو بل ته غاړه غړي کیدل خو تر دې ټولو ډیر حیرانونکی صحنه هغه وه چې کله نور لاړل تر مړې سره تر ډیر وخت نژدې قریبان پاتې شول او نورو به خپل ماتم کولو او بیرته به تلل .اعلان