د غوڅ ملاتړ الوتکو ولي د خپلو ملاتړو سرونه غوڅ کړل؟

نظر او تحليل

د غوڅ ملاتړ الوتکو ولي د خپلو ملاتړو سرونه غوڅ کړل؟

483

په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه داسي انګيرل کيږي، چې جګړه د افغان فوځاو طالب ترمنځده، مګر واقيعت داسې نه ده، بلکې دغه روانه جګړه د خارجي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پيل شوې او هغه افغانان چې د طالب په وړاندي د خارجي قواوو له خوا جوړشوي،تجهیزشوي او روزل شوي دي، تل د بهرنيو لپاره بي حثیته او ثانوي درجه لري، د دغو عسکرو ځايي قوماندانانو ته بهرنيان دومره حثیت هم نه ورکوي چې د يوځای تربمبار کولو وړاندي ور سره تماس ونيسي اوخپل اهداف ورسره شريک کړي.

ډيرځله چې د بهرنيانو زغروال ګاډي تيريږي نو داخلي عسکر بي وسلي کيږي اويا له سيمي ورته د وتلو امر کيږي.

هوايي بمبار او شپنۍ چاپي هغه عمليات دي چې له ولسمشر او دفاع وزارت نه نيولي بيا تر والي او قومندانه هيڅ چاته يې هم معلومات نه ورکول کيږي او بهرنيان چې په دې عملياتوکې څه کوي نو څوک ورنه پوښتنه هم نشي کولای!

په د ې اړه نه امنيتي تړون څه حثیت لري اونه د افغانستان قضایه اومقننه کوم حثیت لري.

نوځکه بايد ومنو چې زموږ ځمکه اوفضا دواړه اشغال دي او زموږ دولت او ادارې د بهرنيانو د قرارداديانو حثيت لري.

اودلته ټاکنې هم د بهرنيانو د قراردادي چوپړ لپاره تش د ثبت نام حثیت لري.اعلان