د مجاهدینو جګړو کې ویجاړ شوی چهلستون قصر بیا رغول شوی

راپورونه

د مجاهدینو جګړو کې ویجاړ شوی چهلستون قصر بیا رغول شوی

355

کابل ښار کې د چهلستون په نوم قصر چې د مجاهدینو تر منځ کورنیو جګړو کې سخت ویجاړ شوی و، دوه لسیزې وروسته ورغول او پرانېستل شوی دی.
له دغو کورنیو جګړو (۱۹۹۲-۱۹۹۶) څخه وړاندې دغه قصر ته کورني او بهرني مېلمانه ورتلل او د خلکو د تفریح یو مرکز هم و.
اوس چې کلونه وروسته بیا رغول شوی، نو د خلکو پام یې جلب کړی او ګڼ کسان د تفریح او چکر په موخه ورځي.
نه یوازې د چهلستون قصر بلکې د تاریخي دارالامان ماڼۍ په ګډون نورو ودانیو ته په کورنیو جګړو کې زیان واوښت.
د چهلستون قصر د شاه زمان له لوري جوړه شوې.
د دارالامان ماڼۍ چې د پخواني پاچا امان الله له لوري جوړه شوې وه، دولت یې د بشپړ رغولو چارې له وړاندې پېل کړي دي.اعلان