حامدکرزی: له طالبانو سره د افغان جهاد له وخته پیژنم او پر شناخت یې ویاړم

افغانستان

حامدکرزی: له طالبانو سره د افغان جهاد له وخته پیژنم او پر شناخت یې ویاړم

1193

پخواني ولسمشر حامدکرزي د مسکو په غونډه کې وویل چې له طالب مشرانو سره پیژنم او په دې پیژندلو يې افتخار کوم.

ویل کیږي چې ښاغلی حامد کرزي د شوروي ضد جهاد پر مهال په کندهار کې له مشهورو طالب قوماندانانو سره اړیکې لرلې چې بیا هغه قوماندانان په طالب غورځنګ کې لوړپوړي چارواکي شول

 لکه ملا یارمحمد(لومړی د هرات او بيا د غزني والي) ملامحمدحسن (د طالبانو د وزیرانو د شورا مرستيال)او یو شمېر نور مهم طالب مشران.

ښاغلي کرزي له دې وړاندي هم بار بار ویلي و چې له طالب مشرانو سره له پخوا پیژني.اعلان