د نړۍ یوازینی انسان چې پښتورګی یې پښه کې دی

پام وړ

د نړۍ یوازینی انسان چې پښتورګی یې پښه کې دی

1180

نړۍ کې تر اوسه هېڅ انسان له دغه ډول وضعیت سره مخ شوی نه دی.
لس کلن هامش رابنس د نړۍ یوازینی انسان دی چې ګرده
(پښتورګی) یې د ښي پښې په ورانه کې ده.
د ډاکترانو په وینا، د پښتورګي د ځای د بدلون لامل د هامش په وجود کې 7p22.1 کروموزم لږوالی دی.
تر اوسه د دغې ناروغۍ کوم نوم نه و، خو ډاکټرانو ورته د هامش سینډروم نوم ورکړ.
ډاکټران نه غواړي چې د هامش پښتورګی له خپل ځایه لرې کړي، ځکه د ستونزې لامل کېدای شي.
د هامش بل پښتورګی سم او پر خپل ځای دی.اعلان