ستاسو په نوک د سپوږمۍ نښان څه وایي؟

روغتیا

ستاسو په نوک د سپوږمۍ نښان څه وایي؟

912

ډاکټران ستاسو د لاسونو ګوتو ته په کتو ستاسو د روغتیا په اړه ډېر څه ویلای شي.
که تاسو د خپلو ګوتو نوکان وګورئ، نو په پای کې به یې سپوږمۍ ته ورته یو ډول سپین شکل وګورئ. د دې رنګ، جوړښت او اندازه د یوې ناروغۍ نښه کېدای شي.
که د کوچنیانو په نوکانو کې نه وي، نو د اندېښنې وړ ځکه نه ده چې په دوی کې ښایي وروسته راڅرګنده شي. دغه راز په ځینو هلکانو کې د جوړښت له امله هم نه وي.
خو که چېرې وي او یو ناڅاپه ورک شي، نو دا بیا د یوې ناروغۍ خبرداری ورکوي.
طبي څېړنې وایي، د دې ناڅايه ورکېدل د تایی رایډ د ناروغیو، په بدن کې د ویټامین بي ۱ او یا هم د اوسپنې د کمېدو نښه وي.
که چېرته دغه نښه (سپوږمۍ) ډېره کوچنۍ وي، نو د وینې د ټیټ فشار او د تایی رایډ ناروغیو ته اشاره کوي.
دغه راز، دا د بدن د کمزوري دفاعي سیستم او د ویټامین بي ۱۲ کمېدو ته هم اشاره کوي.اعلان