کشتار گنجشک‌ها به دستور مائو

نظر او تحليل

کشتار گنجشک‌ها به دستور مائو

186

شش دهه از سخنرانی آتشین مائوتسه دون - "مغز متفکر" شماره‌ یک چین - میگذرد: «انقلابیون مبارز! بزرگترين دشمن کشور تان را بشناسید: خوراکۀ شما و فرزندان تان را میدزدد و میگریزد». او در اوج برنامۀ "جهش بزرگ/ 1958" فرمان قتل عام گنجشکها را صادر کرد و افزون بر بسیج سرتاسری ارتش در برابر دشمن تازه، به همۀ باشندگان سرزمینش دستور داد تا به نشانۀ ادای رسالت سیاسی-اجتماعی هر جا گنجشک می‌بینند، نابودش سازند.

آموزگاران کودکان و نوجوانان را در برابر این پرندۀ نفرین شده برمی‌انگیختند و - به پیروی از سخنان صدر مائو - آنان را یگانه دلیل کمبود گندم، بزرگترین عامل گرسنگی و سرچشمۀ تباهی مردم می‌نامیدند.

دانش‌آموزان همپای سپاهیان و افسران تفنگدار در این جنبش خونین و بزرگتر از "جهش بزرگ" نقش آهنین داشتند. هر کس - به عنوان وظیفۀ انقلابی - باید هرچه میتوانست گنجشک شکار کند و ثبوت را به نزدیکترین حوزۀ حزب کمونیست نشان دهد تا مستند ریکار گردد.

ارتشمردان ، کارمندان دولت و دهقانان با نواختن شیپور و ناقوس، تکان دادن جالهای بلند و افشاندن فشنگهای سوزان به هوا، نشستن گنجشکها بر درخت و دیوار را جلو میگرفتند تا یا گروهی با ساچمه کشته شوند یا از خستگی پروازهای پیهم بمیرند.

به کودکان گفته شده‌بود: "از درختان بالا روید، لانه‌های پرندگان را ویران سازید و تخمها و چوچه‌ها را - از آشیانه بیرون کشیده - پایین اندازید".

جوانان پیکر بیجان پرندگان را زنجیروار به نخ می‌کشیدند، آنگاه به مقامات حزبی پیشکش میکردند و "آفرین" می‌شنیدند. در پایان هر هفته، انبارهای لاشه‌های کوچک در کامیون نخست به حوزه‌های حزبی پایتخت برای شمارش دوباره فرستاده میشدند و سپس گزارش شان به دفتر مرکزی رهبری حزب در پکن میرفت.

آمار حزبی نشان میدهد که تنها در روز نخست دستور مائو، مردم شانگهای کمابیش 200000 گنجشک را کشته‌بودند. این شمار در یازده ماه از یک میلیون بالاتر پرید.

سال دیگر، در نبود گنجشکها موازنۀ دستگاه زیستار طبیعی (ایکوسیستم) برهم خورد. گروه ملخها و برخی آفات نباتی به شیوه فورانی افزایش یافتند.

صدر مائو و یارانش نمیدانستند که آن پرندگان نفرین‌شده تنها دانه‌های روییدنی کشتزاران را نه، بلکه خزندگان و چرندگانی چون ملخها را نیز میخوردند. پس از مرگ چهل میلون باشندۀ چین در اثر گرسنگی، دانسته شد که قتل عام گنجشکها فراورده‌های کاشتکاری را خیلی پایین آورده‌است.

شب دهم نوامبر 1959 هنگامی که دستور تازۀ حزب کمونیست چین از رادیوها به گوش رسید: «دیگر گنجشکها را نکشید»، کسی از ترس جان نتوانست بگوید: «دیگر گنجشکی در آسمان و زمین نمانده است».

به خوش‌وهمی همباوران دیروزم که هنوز زندانی قفسهای آویخته از شاخساران درختان "پارک زرنگار" در دهۀ 1960 هستند، رشک میبرم و برای شادمانی شان میگویم:

صدر مائو!
نگران مباش
راهت ادامه دارد ....

کانادا/ نهم نوامبر 2018اعلان