د ایی فون معتاده؛ د قبر شناخته يې هم د ایی فون په څېر ور جوړه کړې

پام وړ

د ایی فون معتاده؛ د قبر شناخته يې هم د ایی فون په څېر ور جوړه کړې

903

روسیه کې د ایی فون د موبایل یوه ډېره غېر عادي مینواله مړه شوې وه چې اوس يې کورنۍ د قبر شناخته له ایی فون سره د هغې د ډېرې مینې له امله د ایی فون په څېر ور جوړه کړې ده.

په اوفا ښار کې د پنځه ویشت کلنې ريټا شامیوا د قبر شناخته پنځه فوټه لوړوالی لري چې بېخي د ایی فون بڼه لري او د هغې انځور هم پرې رسم شوی دی. په شناخته د ایی فون کمپنۍ لوګو (نښه) هم لیدل کېږي.

د رپوټونو له مخې، د یوزنویی په هدیره کې د شامیوا قبر له نورو قبرونو لوړ او څرګند مالومېږي. د شامیوا په اړه ویل کېږي چې د جرمني په ګډون د اروپا په ډېرو هېوادونو ګرځېدلې او دوستان يې لرل.اعلان