څېړنه: دروغجن کوچنیان ذهین او زیرک وي

پام وړ

څېړنه: دروغجن کوچنیان ذهین او زیرک وي

256

د یوې نوې څېړنې په پایله کې ښودل شوې چې دروغجن کوچنیان ذهین وي.
د کاناډا به ټورنټو پوهنتون کې پوهانو یوه نوې څېړنه ترسره کړې، د کوچنیانو عمرونه ښوونځي ته د تلو له پاره برابر نه وو، څېړنه کې دروغجن کوچنیان د رښتونو کوچنیانو په پرتله ذهین وښودل شول.
د څېړنې له پاره کوچنیان د لوبې په پلمه په دوه ډلو وویشل شو، په دوی کې دروغجن او چالاک کوچنیان یوه ډله کې او رښتوني کوچنیان یې په بله ډله کې ځای پر ځای کړل، تر څو له یو بل څخه یو څه په لاسونو کې پټ کړي.
د رښتني کوچنیانو په پرتله دروغجنو کوچنیانو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې او پر بله ډله برلاسي شول.
له دې څېړنې څرګنده شوه چې چالاک او دروغجن کوچنیان ذهین او زیرک وي، باید د رښتیاو په لور تربیه او سمه پالنه یې وشي.اعلان