پر نوکانو سپینې نښې ولې را ښکاره کیږي؟

پام وړ

پر نوکانو سپینې نښې ولې را ښکاره کیږي؟

1251

ډېرو خلکو د ګوتو پر نوکانو سپینې نښې را ښکاره شي، خلک یې په اړه ډېرې اندیښنې کوي، خو دې ډول نښو ته د روغتیا له مخې punctate leukonychia کیږي چې ډېر عام او هیڅ د اندیښنې وړ نه دي. دا ډول نښې پر نوکانو کې د ټپ یا نورو لاملونو له امله هم را څرګندیږي.
دا سپین داغونه پر نوکانو کې د نوکانو له بیخ څخه راوځي او په ورو ورو د نوک سر ته رسیږي، خو ډېر لږ داسې پيښیږي چې د کومې روغتیایي ستونزې له امله دا ډول نښې را څرګندې شي، بدن کې د زنک د کمي د ملاریا او یا د وینې د کمي له امله هم شونې ده خو دا لږ پيښيږي.
د روغتیا پوهانو په وینا دا د ټپ له امله پیدا کیږي او ناروغیو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري، خو که چېرته دا نوک په پوره ډول سپین یا (leukonychia totalis) شي بیا د اندیښنې وړ ده او باید ډاکټر ته مراجعه وشي، ځکه دا د پښتورګو د کار پریښودلو، زړه د ناروغۍ او یا د شکر د ناروغۍ له امله پیښیږي.
خو که چېرته پر نوک سپینوالی د کرښې په څېر و، دا د زهرو نښه ده چې پر نوک لګیدلي او زیان یې نه دی رسولی.اعلان