د ځينو کسانو حافظه او یاداښت ولې تېز وي؟

پام وړ

د ځينو کسانو حافظه او یاداښت ولې تېز وي؟

919

ساینسپوهان له څېړنې او پلټنې وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې د انسانانو دماغ یو ډول وي خو په دوی کې ولې د ځينو حافظې پیاوړې او د ځينو کمزورې وي؟
د انسان جوړښت یو ډول دی خو په بڼه کې یې توپير شته، ځکه رنګ، مخ، پوزه، خوله او داسې نورې نښې یو انسان له بل څخه جلا کوي تر څو وپيژندل شي، همدارنګه د انسانانو دماغ هم دي، د جوړښت بڼه یې یو ډول ده خو د دې سربېره د چا حافظه پياوړې او د چا کمزورې وي، په ټولنه کې دا ډول کسان ډېر موندل کیږي چې د ښه او پیاوړي ذهن څښتن وي، خو د دوی په پرتله هغه کسان هم په ټولنه کې شتون لري چې ذهن یې کمزوری او هېڅ یاداښت نه ساتي.
ساینسپوهانو له کلونو راهیسې په دې اړه څېړنه پيل کړې چې د دماغو د پیاوړتیا او کمزورۍ لامل ومومي، تر دې چې په دې موخه کې بریالي شوي دي او د څېړنې پایله د ساینس په نیورون جریده کې خپره شوې ده، په پایله کې ښودل شوي چې د دماغي نظام په حقیقت کې نیورون یو ځانګړی ډول دی چې د یاداښت او حافظې پورې اړیکه لري، یادښتونه د پیریاني کوډونو په څېر وي ځکه چې د نیورون یوه پېښه په ترتیب سره په دماغو کې ساتي چې کله هغه ډول بله نوې پېښه تکرار شي تېر وریاد کړي.
دا نیورون چې په Hippocampal Neuronal Tuplets نومول شوي دي او د دماغو Hippocampus برخه کې ځای لري، دا په دماغو د نویو پېښو د یادولو له پاره ځای مومي، د ټولې ورځې معلومات د شپې د خوب له امله له دماغو لرې او نویو معلوماتو راټولولو له پاره دماغ تازه کړي.
ځينې شیان یادښتونه په ترتیب سره ساتي لکه Hippocampal Neuronal چې پخوانۍ پېښې د نورو سره پرتله کیدو له امله یادوي، د ځينو خلکو دا ماده ډيره فعاله وي او ډېرې پخوانۍ پېښې او یادښتونه ډېر په چټکۍ سره یادوي او د نويو یادښتونو د محفوظ کولو وړتیا هم لري.اعلان