د وریځو بڼه مو د شخصیت ښکارندويي کوي

پام وړ

د وریځو بڼه مو د شخصیت ښکارندويي کوي

970

د کاناډا ټورنټو پوهنتون کې ساینسپوهانو د وریځو د بڼو په اړه یوه څېړنه او وړاندوینه کړې چې د وریځو بڼې د انسان انفرادي څرنګوالی او د هغه شخصي ځانګړتیاوې په ګوته کوي.
څېړونکو د یو پوښتنلیک په لړ کې چې ډیری پوښتونکي یې د زده کوونکو یوه ډله وه او د نرسیسیزم ځانګړتیاوې (غرور، د اهمیت احساس، د ګټلو هڅه او نور) په ډاګه کړی، وروسته په تجربه له ګډونوالو انځورونه واخیستل شول او نورو ته وړاندې شول تر څو د خلکو طبیعت معلوم کړي.
د څېړنې او تجربې پایله ښيي چې ډیرو خلکو په سمه توګه په ډیرو انځورونو کې طبعیت په ګوته کړی، د څېړونکو پایله کې ډیری خلکو هغه انځورونو ته پاملرنه وکړه چې مخدره توکي یې کارول او د وریځو بڼه یې له نورو بل ډول (توره او پراخه) وه.
د څېړنې په دویم پړاو کې د وریځو بڼې په انځورونو کې بدلې او خلکو ته وړاندې شوې، ګډونوالو د لویو او ګڼو وریځو انځورونو په لیدلو سره ځوابونه بل ډول وو، خو له څېړنې څخه بهر نه وو او دا یې وښوده چې وریځې د انسان په طبعیت او د هغه د نرسیسیزم په پېژندنه کې ډیر رول لري.اعلان