له چا پرده او مخ پټ کړو؟

اسلام

له چا  پرده او مخ پټ کړو؟

2253

ترتیب کونکی: احمد جنید مایار

د دغه لاندي ذکر سوو ښځو څخه د نارینه لپاره ستر کول فرض دی :

١_ د اکا د لور څخه

٢_ د ماما د لور څخه

٣_ د عمه د لور څخه

٤_ د خاله د لور څخه

٥_ د ورینداري څخه

٦_ د خوښیني څخه

٧_ د اکا د ښځي څخه

٨_ د ماما د ښځي څخه

٩_د وراره د ښځي څخه

١٠_ د خوريي د ښځي څخه

١١_ د اکا د زوی د ښځي څخه

١٢_ د ماما د زوی ښځي څخه

١٣_ د عمه د زوی د ښځي څخه

١٤_ د خاله د زوی د ښځي څخه

او د دغه لاندي ذکر سوو نارینه ؤ څخه د ښځي لپاره ستر کول فرض دی :

١_ د اکا د زوی څخه

٢_ د ماما د زوی څخه

٣_ د عمه د زوی څخه

٤_ د خاله د زوی څخه

٥_ د عمه د خاوند څخه

٦_ د خاله د خاوند څخه

٧_ د اخښي څخه

٨_ د وریرې د خاوند څخه

٩_ د خورزې د خاوند څخه

١٠_ د اکا د لور د خاوند څخه

١١_ د ماما د لور د خاوند څخه

١٢_ د لېور څخه

١٣_ د خاوند د اکا څخه

١٤_ د خاوند د ماما څخه

١٥_ د خاوند د اخښي څخه

١٦_ د خاوند د اکا د زوی څخه

١٧_ د خاوند د ماما د زوی څخه

١٨_ د خاوند د عمه د خاوند څخه

١٩_ د خاوند د خاله د خاوند څخه

 اعلان