غزل/ نعيم ستومان

شعرونه

غزل/ نعيم ستومان

820

اوس داسې یم چې د کتو نه یم
ستا په مړوند د ویدېدو نه یم

حالاتو یم ذره ذره شیندلی
بېرته د ځان د ټولېدو نه يم

دغه اعزاز زما نصیب نه شو
چې تورې خاورې دې د پښو نه یم

لکه د ګران افغانستان کیسه
په هر حالت د اورېدو نه یم

ستا ناکردې مې ژړوي جانه
زه د خپل زړه په ماتېدو نه یم

(نعیم ستومان)اعلان